CARMEN HEALING

Healing and Coaching

Wet AVG Verklaring 

AVG Verklaring

1. ICT
Tenzij je anders aangeeft ga ik ervan uit dat je akkoord bent met elektronische gegevensuitwisseling (internet en e-mail). Dit betekent dat ondanks alle door mij in acht genomen veiligheidsvoorzieningen er geen absolute zekerheid tegen raadpleging door onbevoegden gegeven kan worden.

Een belangrijk aandachtspunt voor jou als klant is de e-mail die jij aan mij verstuurt. E-mails via het contactformulier op de praktijkwebsite of via je eigen email programma zijn met SSL beveiligd. Dit houdt in dat de informatie versleuteld verzonden wordt en onderweg niet onderschept kan worden. Mocht je eigen pc/tablet/smartphone gehackt worden dat is het natuurlijk wel mogelijk dat de inhoud voor derden inzichtelijk wordt.

2. Het patiëntendossier
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelaar, een dossier aanleg. Dit dossier staat deels op papier en deels digitaal opgeslagen. Het aanleggen van een dossier is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelings-overeenkomst (WGBO). De bewaartermijn van jouw dossier is 15 jaar na de laatste wijziging of toevoeging, conform de wet WGBO.

Het doel van de gegevensvastlegging is het kunnen uitvoeren van een natuurgeneeskundig behandeling inclusief energie healing, psycho-spiritual energie therapie, coaching en Chinese geneeskruiden.

Jouw dossier bevat je persoonsgegevens, aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld je woon- en werksituatie, hobby's, gezinssituatie/burgerlijke staat. Ook kan een dossier schriftelijke communicatie met andere zorgverleners waarvoor je toestemming gegeven hebt en medische verklaringen waar je om gevraagd heeft. Of gegevens die, na jouw uitdrukkelijke toestemming, zijn opgevraagd bij je huisarts of een andere zorgverlener.

Alleen ikzelf heb toegang tot de gegevens in je dossier. En ik hanteer een strikte geheimhoudingsplicht.

Je papierendossier wordt achter slot en grendel bewaard. Mijn computer is beveiligd.

De gegevens in je dossier kunnen ook gebruikt worden:
- om (na je toestemming) andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar;
- voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiaal overleg (=intervisie);

Indien ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan wordt om je toestemming gevraagd.

3. De financiële administratie
Deze omvat de agenda, nota's en betalingen. In de financiële administratie staan geen medische of soortgelijke gevoelige gegevens.

Op de zorgnota/factuur staan de gegevens, die door de wetgever en de belastingdienst worden vereist: je naam, adres, woonplaats, de datum van de behandeling, korte omschrijving van de behandeling, en de kosten van het consult.

In de boekhouding worden alle nota's en betalingen verwerkt.

Het bijhouden van een financiële administratie is wettelijk verplicht voor elke ondernemer. Het doel van de gegevensverwerking is het correct in rekening brengen en natuurlijk de belastingaangifte. De wettelijke bewaartermijn van deze gegevens is 7 jaar.

Voor de gegevens van de financiële administratie is een verwerkingsovereenkomst aanwezig met Storm & Schrama Belastingadviseurs.

4. Bestelling kruiden
Voor het bestellen van kruiden geeft je toestemming om je naam, adres en e-mail aan de apotheek te verstrekken. De kruiden worden bezorgd op je adres, en je dient de factuur rechtstreeks aan de apotheek te betalen. Hiervoor is er een verwerkingsovereenkomst aanwezig met San Jiao Apotheek B.V. www.sanjiao.nl.

5. Jouw rechten
- Ik wijs je op mijn privacybeleid; dit is altijd te vinden op mijn website.
- Bij de intake sluit ik met je een behandelovereenkomst; op basis van deze overeenkomst mag ik je gegevens vastleggen en verwerken; deze behandelovereenkomst wordt opgenomen in je dossier.
- Ik noteer niet meer gegevens dan voor het omschreven doel nodig is.
- Jij hebt het recht op intrekking van een verleende toestemming (meldt dit schriftelijk of per mail aan mij).
- Jij hebt het recht op inzage en correctie van je eigen gegevens.
- Voor zover dit wettelijk mogelijk is, heb je recht op verwijdering en het meenemen van je eigen gegevens (dataportabiliteit) (meldt dit schriftelijk of per mail aan mij).
- Jij hebt het recht om een klacht in te dienen over hoe ik met jouw persoonsgegevens omga bij mij en bij de Autoriteit Persoonsgegevens, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Voor informatie over het cookiebeleid, aub op de Cookies Beleid pagina klikken.